Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53943
Title: Trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến đối với việc bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử
Authors: Trần Thị Thanh Huyền
Keywords: Thương mại
Dịch vụ trực tuyến
Nhãn hiệu
Thương mại điện tử
Description: Tài liệu đề cập đến bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử và vấn đề xác định trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến với việc bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử; quy định pháp luật về trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến đối với việc bảo vệ nhãn hiệu trong môi trường thương mại điện tử; từ đó đưa ra kiến nghị.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 7 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7bfffa6e-2d70-4fac-8465-8bf7b754719a.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.