Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53949
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng báo cáo tích hợp tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thu Hằng
Keywords: Báo cáo tích hợp
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán
Việt Nam
Thị trường chứng khoán
Abstract: Luận án tập trung vào nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng Báo cáo tích hợp thông qua sử dụng phương pháp hồi quy OLS, FEM, REM, phương pháp robust RE trong mô hình để hiệu chỉnh hiện tượng tự tương quan, tìm ra mô hình phù hợp với dữ liệu bảng nhằm cung cấp các bằng chứng tin cậy về các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng Báo cáo tích hợp tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Advisor: Trần Văn Thuận
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 167 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenThiThuHang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiThuHang_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 362,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiThuHang_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 232,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiThuHang_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 412,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiThuHang_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 140,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.