Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53979
Title: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2009
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm 2009
Description: Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình triển khai chính sách và pháp luật về thương mại điện tử (TMĐT), cũng như hiện trạng ứng dụng TMĐT của các doanh nghiệp trong năm 2009. Bên cạnh đó Báo cáo cũng tổng hợp, phân tích, nhận định về việc triển khai một số giải pháp quan trọng nhằm thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010, bao gồm cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đào tạo trực tuyến. Trên cơ sở đó, Báo cáo đề xuất một số kiến nghị nhằm triển khai tốt hơn các hoạt động về TMĐT trong năm 2010, đồng thời đặt nền móng cho việc xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015. Phần tổng quan này sẽ điểm lại những nét nổi bật của TMĐT Việt Nam năm 2009, nhằm giúp Quý độc giả nắm bắt một cách chính xác về thực trạng của lĩnh vực này sau bốn năm triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010.
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 199 trang
Source: Bộ Công thương - Cục thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5cb7ca1c-0f9b-4cb9-93cb-c8f09994e915.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.