Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53995
Title: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2012
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm 2012
Description: Tài liệu đề cập đến thay đổi trong khung khổ pháp lý cho thương mại điện tử (TMĐT); hạ tầng kỹ thuật cho TMĐT; ứng dụng TMĐT trong cộng đồng; ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp; tình hình hoạt động của các sàn giao dịch TMĐT; hoạt động hỗ trợ TMĐT; Chỉ số TMĐT.
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 120 trang
Source: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1cb668d9-269f-44e8-b97e-c470a55b2ba1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.