Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54010
Title: ADS Chapter 545 - Information Systems Security
Other Titles: Chương 545 của hệ thống chỉ thị tự động (ADS) - Bảo mật hệ thống thông tin
Authors: USAID, USAID
Keywords: Report
Báo cáo
Information Systems Security
Bảo mật hệ thống thông tin
Information Systems
Hệ thống thông tin
Abstract: Đạo luật hiện đại hóa an ninh thông tin liên bang năm 2014 (FISMA) yêu cầu mỗi cơ quan liên bang xây dựng, lập tài liệu và thực hiện chương trình toàn cơ quan để cung cấp bảo mật thông tin cho các hệ thống thông tin và thông tin (IS) hỗ trợ các hoạt động và tài sản của cơ quan, bao gồm những người được cung cấp hoặc quản lý bởi một cơ quan, nhà thầu hoặc nguồn khác. USAID đã phát triển các chính sách và tiêu chuẩn, được nêu trong tài liệu này, để tuân thủ FISMA và cung cấp các dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) an toàn để tạo điều kiện thuận lợi cho sứ mệnh của USAID.
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2019-06-18
Type: Báo cáo
Extent: 124 trang.pdf
Method: https://www.usaid.gov/ads/policy/500/545
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/ads/policy/
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 545.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.