Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54017
Title: ADS 421 - Senior Executive Service (SES) Performance Management System
Other Titles: Chương 421 hệ thống chỉ thị tự động - Hệ thống quản lý hiệu suất dịch vụ điều hành cao cấp (SES)
Authors: USAID
Keywords: Report
Báo cáo
Management System
Hệ thống quản lý
SES
Dịch vụ điều hành cao cấp
Abstract: Chương ADS này nêu chi tiết các chỉ thị chính sách và quy trình cần thiết của hệ thống quản lý hiệu suất USAID, dành cho các thành viên của Dịch vụ điều hành cao cấp (SES). USAID đã thiết kế hệ thống này để đảm bảo trách nhiệm cho hiệu suất của cá nhân và tổ chức và cải thiện hiệu suất của Đại lý.
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2019
Type: Báo cáo
Extent: 23 trang.pdf
Method: https://www.usaid.gov/ads/policy/400/421
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 421.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 588,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.