Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54043
Title: Nghiên cứu sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các công trình nước sạch tập trung ở nông thôn Việt Nam
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Keywords: Đầu tư xây dựng
Quản lý vận hành
Nông thôn Việt Nam
Công trình nước sạch
Abstract: Luận án đã khẳng định giá nước sạch và năng suất lao động của các CTNSTTNT do khu vực tư nhân quản lý cao hơn so với khu vực nhà nước và khu vực khác quản lý, sự tham gia của tư nhân đã giúp nâng cao hiệu quả trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các CTNSTTNT. Luận án cũng khẳng định sự hài lòng của người sử dụng tại các CTNSTTNT do khu vực tư nhân quản lý cao hơn so khu vực khác quản lý. Trong đó, các đặc điểm về nhân khẩu học không ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng nước. Chất lượng nước và thời gian có nước ảnh hưởng thuận chiều đến sự hài lòng của người sử dụng nước, ngược lại giá nước, tuổi thọ và công suất của công trình lại có ảnh hưởng nghịch chiều đến sự hài lòng của người sử dụng nước.
Advisor: Đoàn Thế Lợi, Nguyễn Hữu Dũng
Date Acquired: 2020-02-28
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 208 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenTuanAnhNN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenTuanAnh_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 739,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenTuanAnh_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 373,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenTuanAnh_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 143,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenTuanAnh_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 451,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.