Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54077
Title: Một số góp ý về Luật cán bộ, công chức dưới góc độ bình đẳng giới
Authors: Nguyễn Hữu Minh
Keywords: Luật Cán bộ, công chức
Bình đẳng giới
Cán bộ, công chức
Abstract: Báo cáo đưa ra một số góp ý về Luật cán bộ, công chức dưới góc độ bình đẳng giới.
Issue Date: 2008
Type: Báo cáo
Extent: 20 slide
Method: Trang nu DBQH nnsvn.quochoi.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Gia đình và Giới, Viện Hoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.LuatCBCCtugocdoBDG.ppt
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 62,5 kB

    • Format : Microsoft Powerpoint  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.