Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54077
Title: Thực tiễn áp dụng Điều 6 Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Tào Thị Huệ
Keywords: Công ước Viên 1980
Công ước Viên
Điều 6
Điều 6 Công ước Viên
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Mua bán hàng hóa quốc tế
Hợp đồng mua bán hàng hóa
CISG
Description: Bài viết nghiên cứu các án lệ liên quan tới Điều 6 Công ước Viên 1980 quy định về hợp đồng mua bản hàng hóa quốc tế cho phép các doanh nghiệp thỏa thuận loại trừ áp dụng toàn bộ Công ước hoặc loại trừ áp dụng, sửa đổi các điều khoản cụ thể của Công ước trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của họ. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam khi muốn áp dụng quy định này.
Issue Date: 2020
Format: pdf
Extent: 09 trang
Source: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 11(391) năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 76b62291-1ee3-4dcb-b8db-b72c874d7fad.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.