Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54175
Title: Vốn hỗ trợ phát triển chính thức vào Việt Nam giai đoạn 2010-2017: Nhìn từ cơ sở dữ liệu của các nhà tài trợ
Authors: Nguyễn Thị Vũ Hà
Keywords: Vốn
Việt Nam
Vỗn hỗ trợ chính thức
Dữ liệu
Nhà tài trợ
Vay ODA
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng vốn hỗ trợ chính thức vào Việt Nam từ số liệu về tình hình thực hiện các dự án ở Việt Nam của các nhà tài trợ, thông qua hệ thống dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế.
Issue Date: 2019-02
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 02 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT2.19-B1-Von ho tro VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.