Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54222
Title: Kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản khu vực phía Bắc
Authors: Phạm Thu Huyền
Keywords: Tài sản cố định
Doanh nghiệp
Khai thác khoảng sản
Khu vực phía Bắc
Abstract: Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán TSCĐ trong các DN. Khái quát và phân tích các chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan tới kế toán TSCĐ. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm vận dụng IAS/IFRS vào kế toán TSCĐ của một số quốc gia trên thế giới (Pháp, Trung Quốc), luận án đã rút ra các bài học kinh nghiệm cho kế toán TSCĐ ở Việt Nam. Đồng thời, luận án cũng làm sáng tỏ về kế toán một số loại TSCĐ đặc thù của ngành khai thác khoáng sản gồm: quyền khai thác khoáng sản; chi phí thăm dò khoáng sản và chi phí hoàn nguyên môi trường trong các DN khai khoáng.
Advisor: Nguyễn Thị Đông, Trần Hải Long
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 193 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Tài Chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án- TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 857,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án- TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 662,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới LA-TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 465,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới LA - TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 280,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.