Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54232
Title: Về trách nhiệm công vụ trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Hữu Hải
Keywords: Công vụ
Cơ quan nhà nước
Việt Nam
Description: Trên cơ sở phân tích lý luận, thực tiễn về trách nhiệm và trách nhiệm công vụ, bài viết đề xuất những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu đề cao tính trách nhiệm với sự tận tụy, mẫn cán và hoàn thành vai trò, bổn phận của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ ở việt Nam.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4-2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 98d44af2-9c5c-4cde-a40b-64bf696ed7e2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.