Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54233
Title: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành logistics tại Việt Nam
Authors: Ngô Phúc Hạnh, Vũ Thị Tâm
Nguyễn Thị Thu
Keywords: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ nhân tạo
Logistics
Việt Nam
Abstract: Tại Việt Nam, việc phát triển dịch vụ logistics là một nhu cầu cấp bách, vì đó sẽ là một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, gắn kết các dịch vụ logistic với phát triển hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và các lĩnh vực, ngành nghề khác. Bài viết tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ngành logistics trên thế giới và tại Việt Nam, với phương pháp nghiên cứu định tính cùng việc phân tích các số liệu thu thập được từ những dữ liệu thống kê, báo cáo về thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành logistic, từ đó đề xuất các khuyến nghị và chính sách cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 06 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT6.19-B2-Tri tue nhan tao trong nganh Logistics,VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 22,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.