Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54306
Title: Hợp đồng thông minh và một số vấn đề pháp lý đặt ra.
Authors: Phan Vũ
Keywords: Hợp đồng
Pháp lý
Hợp đồng thông minh
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự ra đời và phát triển của công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), internet vạn vật (Internet of things), dữ liệu lớn (big data), công nghệ chuỗi khối (blockchain)... đang tác động sâu sắc và hứa hẹn sẽ làm thay đồi một cách căn bản nhiều phương diện của đời song con người. Khoa học pháp lý cũng đang từng bước thích nghi với những tác động đó cùng sự ra đời của những khải niệm, thuật ngữ mới. Một trong số đó là khái niệm "hợp đồng thông minh " (smart contract). Bài viết tập trung nghiên cứu lịch sử ra đời của hợp đồng thông minh, sự phục hưng của khái niệm này gắn liền với công nghệ chuỗi khối, những vấn đề pháp lý đặt ra đối với hợp đồng thông minh trong giai đoạn hiện nay, hướng tới xây dựng khung pháp lý cho sự tồn tại và phát triển hợp đồng thông minh ở Việt Nam.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 05/ 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL5.19-B5-Hop dong thong minh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.