Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54326
Title: Mối quan hệ phối hợp giữa ban soạn thảo các dự án Luật với Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội
Authors: Hoàng Thị Ngân
Keywords: Ban soạn thảo
Dự án Luật
Hội đồng dân tộc
Uỷ ban của Quốc hội
Description: Bài viết trình bày mối quan hệ giữa Ban soạn thảo với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quố hội trong quá trình xây dựng văn bản Luật, pháp lệnh.
Issue Date: 2006
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Source: Trung tâm Thông tin, Thư viện và nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • de2e1e25-7413-491e-95a6-6811227766b3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 47,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.