Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54334
Title: Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs
Other Titles: Xu hướng việc làm toàn cầu cho thiếu niên 2020: Công nghệ và tương lai của việc làm
Authors: ILO, Tổ chức lao động quốc tế
Keywords: Report
Báo cáo
Technology
Công nghệ
Job
Việc làm
Abstract: Báo cáo kết hợp giữa các thông tin về thị trường lao động gần đây để đưa ra xu hướng về việc làm trên toàn cầu cho thiếu niên. Điều này đặt ra vấn đề về thị trường lao động thiếu niên trên toàn thế giới. Báo cáo chỉ ra tình hình phát triển, cập nhật các chỉ số thị trường lao động dành cho thiếu niên trên các khu vực và toàn thế giới, và đưa ra các phân tích chi tiết về xu hướng trung hạn trong tầng lớp thiếu niên, lực lượng lao động, lực lượng có việc làm và thất nghiệp. Số báo cáo của năm 2020 đưa ra những ý kiến về những thay đổi công nghệ đối với bản chất của việc làm dành cho giới trẻ. Các thay đổi này tập trung vào các lĩnh vực như đặc điểm công việc, lĩnh vực và kỹ năng, cũng như đánh giá tác động của việc thay đổi công nghệ đối với sự bất bình đẳng trong thị trường lao động dành cho thiếu niên.
Publisher: ilo.org
Issue Date: 2020-03-27
Type: Báo cáo
Extent: 184 trang, pdf
Method: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737648/lang--en/index.htm
Language: en
Right: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737648/lang--en/index.htm
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • wcms_737648.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.