Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54345
Title: Putting a Price on Carbon: A Handbook for US Policymakers
Other Titles: Ấn định mức giá cho carbon: Cẩm nang cho những nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ
Authors: WRI, Viện Nghiên cứu thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Carbon
Các-bon
Handbook
Cẩm nang
Abstract: Tài liệu được biên soạn để hướng dẫn tham khảo về những đặc điểm để hoạch định chính sách, những lựa chọn về doanh thu và những hậu quả kinh tế từ các cách tiếp cận khác nhau để định giá carbon.
Publisher: wri.org
Issue Date: 2015-04
Type: Báo cáo
Extent: 56 trang, pdf
Method: https://www.wri.org/publication/putting-price-carbon
Language: en
Right: https://www.wri.org/publication/putting-price-carbon
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • carbonpricing_april_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.