Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54346
Title: ADS Chapter 101- Agency Programs and Functions
Other Titles: Chương 101 của Hệ thống chỉ thị tự động - chương trình và chức năng của cơ quan
Authors: USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ
Keywords: Report
Báo cáo
Functions
Chức năng
Abstract: Chương này xác định các cơ quan mà ở đó USAID hoạt động và cung cấp chính sách cần thiết liên quan đến các chương trình, chức năng và phương thức hoạt động của Cơ quan. Ngoài ra, chương này đưa ra các báo cáo về chức năng cho tất cả các đơn vị tổ chức của USAID.
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2020-03-16
Type: Báo cáo
Extent: 176 trang, pdf
Method: https://www.usaid.gov/ads/policy/100/101
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/ads/policy/100/101
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 101.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.