Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54348
Title: ADS Chapter 103 - Delegations of Authority
Other Titles: Chương 103 Hệ thống chỉ thị tự động - Đoàn đại biểu
Authors: USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ
Keywords: Report
Báo cáo
Delegations of Authority
Đoàn đại biểu
Abstract: Chương này là một hồ sơ của các phái đoàn của một số cơ quan nhất định và cung cấp các quy định chung điều chỉnh việc ủy ​​quyền hoặc phân công nhiệm vụ và trách nhiệm trong Hệ thống Chỉ thị Tự động (ADS) và các quy tắc, quy định và quy trình bắt buộc khác của Cơ quan.
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2020-03-17
Type: Báo cáo
Extent: 58 trang, pdf
Method: https://www.usaid.gov/ads/policy/100/103
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/ads/policy/100/103
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 103_2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 872,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.