Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54353
Title: Một số vấn đề pháp lý về Dự án luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Authors: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học,Văn phòng Quốc hội
Keywords: Pháp lý
Dự án Luật
Người lao động
Nước ngoài
Làm việc nước ngoài
Abstract: Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai thực hiện từ những năm 1980. Cho đến nay, hoạt động này đã phát triển và có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao trình độ tay nghề, tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao thu nhập cho người lao động . Tuy vậy, việc xuất khẩu lao động hiện hành, ngoài 8 điều luật trong Bộ luật Lao động, chủ yếu được quy định trong các Nghị định của hính phủ, vẫn còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Do vậy, việc ban hành Luật Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là điều cần thiết để phát triển, quản lý chặt chẽ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động. .
Issue Date: 2006-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 38 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học,Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.