Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54359
Title: Một số trao đổi về dự án Luật Chuyển giao công nghệ
Authors: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Keywords: Trao đổi
Dự án
Luật Chuyển giao công nghệ
Chuyển giao công nghệ
Abstract: Chuyển giao công nghệ là một lĩnh vực liên quan mật thiết đến sự phát triển của nền kinh tế của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hoá như hiện nay, sự ra đời của một luật chuyên ngành cho lĩnh vực này không chỉ giúp ích cho các nhà quản lý mà nó còn bảo vệ lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp. sẽ góp phần làm hạn chế tình trạng nhập khẩu những công nghệ lạc hậu và làm tăng năng lực công nghệ của đất nước. Vì việc xây dựng Luật chuyển giao công nghệ là một quyết định đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn nước ta trong thời điểm này. Nhằm góp phần hỗ trợ cho các đại biểu Quốc hội trong việc xem xét và thông qua dự án luật này.
Issue Date: 2006-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 30 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7-cd.mot so trao doi ve du an luat chuyen giao cong nghe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 175,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.