Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54376
Title: Sustainability Index for Landscape Restoration
Other Titles: Chỉ số bền vững về phục hồi cảnh quan
Authors: WRI, Viện Nghiên cứu thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Landscape
Cảnh quan
Water quality
Chất lượng nước
Abstract: Mục lục này đưa ra một quá trình hợp tác và hiệu quả về chi phí để đo lường sự phát triển trong các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường như Chất lượng nước, Lượng nước, Quản trị cảnh quan, Đa dạng sinh học, Ngày làm việc thêm, lượng carbon và chất lượng đất.
Publisher: wri.org
Issue Date: 2020-02
Type: Báo cáo
Extent: 68 trang, pdf
Method: https://www.wri.org/publication/sustainability-index-landscape-restoration
Language: en
Right: https://www.wri.org/publication/sustainability-index-landscape-restoration
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • sustainability-index-landscape-restoration.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.