Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54388
Title: Công văn số 2589/BNV-CQDP ngày 11-6-2019 của Bộ Nội vụ cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về số lượng, trình độ chuyên môn của nữ đại biểu Hội đồng nhân dân; thực trạng hoạt động của nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: 2589/BNV-CQDP
Nữ đại biểu
Hội đồng nhân dân
Description: Cung cấp thông tin về số lượng, trình độ chuyên môn của nữ đại biểu Hội đồng nhân dân; thực trạng hoạt động của nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Issue Date: 2019-06-11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 3 trang
Source: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Nội vụ
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1220b618-17c0-440d-9312-707ef70852bd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.