Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54446
Title: Nghi quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
Keywords: Nghị quyết
Quốc hội
Việt Nam
Dự án
Công trình
Chủ trương
Đầu tư
Abstract: Báo cáo nghi quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 3 trang,pdf
Method: Trang nu DBQH nnsvn.quochoi.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Công chúng - Văn kiện Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NQ cong trinh quan trong quoc gia - 2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 27,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.