Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54446
Title: Tóm tắt chính sách Thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản Hà Tĩnh
Keywords: Đầu tư
Thu hút
Thị trường
Nông sản
Báo chí
Truyền thông
Thông tin
Chính sách
Description: Bản tóm lược này tóm tắt những nội dung chính của cuộc Đối thoại chính sách (ĐTCS), bao gồm: các vấn đề chính sách và một số khuyến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường chính sách thúc đẩy sự phát triển của thị trường nông sản Hà Tĩnh.
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Coverage: 4 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17244129993172893652569222360535413400.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 712,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.