Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54669
Title: Hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa
Keywords: Hiến pháp
Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Trung Hoa
Trung Quốc
Abstract: Hiến pháp nước cộng hòa nhân dân Trung hoa được thông qua ngày 04-02-1982 có hiệu lực từ 04-12-1982, Hiến pháp bao gồm 4 chương. Bản Hiến pháp này dùng hình thức pháp luật xác nhận thành quả đấu tranh của nhân dân các dân tộc Trung Quốc, quy định chế độ và nhiệm vụ căn bản của nhà nước, là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Nhân dân các dân tộc trong cả nước, tất cả các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, các chính đảng và đoàn thể xã hội, các tổ chức sự nghiệp, các doanh nghiệp đều phải lấy Hiến pháp làm tiêu chuẩn xử sự căn bản trong hoạt động của mình và có trách nhiệm trong việc bảo vệ sự tôn nghiêm của Hiến pháp, bảo đảm Hiến pháp được thi hành.
Issue Date: 1982-12-04
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 65 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápCộnghòanhândânTrungHoa_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 321,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.