Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54688
Title: Luật Lập pháp của nước Công hòa nhân dân Trung hoa
Authors: Bộ Tư pháp
Keywords: Lập pháp
Luật Lập pháp
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Trung Hoa
Abstract: Cơ cấu của Luật bao gồm 6 chương và 94 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Luật 3. Chương 3: Văn bản pháp quy hành chính 4. Chương 4: Văn bản pháp quy địa phương, khu tự trị, điều lệ đơn hành và quy chế 5. Chương 5: Áp dụng và lưu trữ 6. Chương 6: Các quy định bổ sung
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu dịch
Extent: 29 trang, pdf
Method: Bộ Tư pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Luật lập pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa_BTP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 758,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.