Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54689
Title: Luật thúc đẩy xây dựng các công trình công cộng sử dụng nguồn vốn tư nhân của Nhật Bản
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Công trình công cộng
Nguồn vốn tư nhân
Luật thúc đẩy xây dựng
Nhật Bản
Abstract: Luật Thúc đẩy xây dựng các công trình công cộng sử dụng nguồn vốn tư nhân của Nhật Bản, có bố cục 9 chương và 91 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Quy tắc chung 2. Chương 2: Các phương châm cơ bản 3. Chương 3: Thực hiện dự án đặc biệt/Qualified project 4. Chương 4: Quyền vận hành các công trình công cộng 5. Chương 5: Hỗ trợ các dự án đặc biệt được lựa chọn thông qua tổ chức thúc đẩy chương trình sử dụng nguồn vốn tư nhân của các công ty TNHH 6. Chương 6: Biên pháp đặc biệt đối với dự án được lựa chọn 7. Chương 7: Hội đồng xúc tiến dự án sử dụng vốn tư nhân 8. Chương 8: Một số quy tắc phụ khác 9. Chương 9: Nguyên tắc xử phạt
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu dịch
Extent: 66 trang, pdf
Method: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.