Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54697
Title: Cập nhật các chỉ số đầu vào và đầu ra chính trong hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam và so sánh quốc tế (giai đoạn 2011-2017)
Authors: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ
Keywords: Nghiên cứu
Khoa học
Chỉ số đầu vào
Chỉ số đầu ra
Công nghệ
Abstract: Tổng hợp và so sánh các chỉ số đầu ra, đầu vào (giai đoạn 2011-2017) trong hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam và quốc tế.
Issue Date: 2019-02
Type: Bài trích
Extent: 51 trang, pdf
Method: Bản tin Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế phục vụ lãnh đạo số 11+12/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.