Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54698
Title: Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ở một số nước Đông Nam Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ
Keywords: Hệ thống đổi mới
Đông Nam Á
Việt Nam
Sáng tạo
Đổi mới sáng tạo
Abstract: Tổng quan hệ thống đổi mới sáng tạo và một số mô hình đổi mới sáng tạo của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Issue Date: 2020-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 53 trang, pdf
Method: Tổng luận Khoa học công nghệ kinh tế. số 2 tháng 2/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.