Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54705
Title: Báo cáo Phát triển Việt Nam 2019 – Kết nối vì phát triển và thịnh vượng
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Báo cáo
Phát triển
Việt Nam
Kết nối
Abstract: Báo cáo trình bày tổng quan toàn diện các vấn đề kết nối ở Việt Nam bằng việc sử dụng một bộ công cụ và phương pháp phân tích mới để cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách cùng các bên liên quan quan trọng khác về các lựa chọn chính sách và chiến lược đầu tư; hỗ trợ sự hội nhập của Việt Nam với thị trường toàn cầu và trong nước, kết nối không gian và khả năng phục hồi. Khuyến nghị trọng tâm 4 lĩnh vực kết nối, củng cố: (i) Hội nhập với thị trường toàn cầu; (ii) Hội nhập tại thị trường nội địa; (iii) Phát triển toàn diện về không gian; (iv) Nâng cao khả năng phục hồi.
Issue Date: 2019-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 172 trang, pdf
Method: Ngân hàng thế giới
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ngân hàng thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.