Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54706
Title: Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm tham ô tài sản của Viện Kiểm sát nhân dân
Authors: Nguyễn Thị Hương
Keywords: Chất lượng
Tuyên truyền
Giáo dục
Pháp luật
Tội phạm tham ô
Tài sản
Viện Kiểm sát nhân dân
Description: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp về tính chất, mức độ nghiêm trọng, về hậu quả của tội phạm tham ô tài sản trong những năm gần đây, việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống loại tội phạm này là nhiệm vụ của Viện Kiểm sát các cấp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; không chỉ góp phần tuyên truyền pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tham ô tài sản ở nước ta trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Kiểm sát số 03 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7b60c983-368b-4155-8231-a22f31f90f23.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.