Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54709
Title: Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2019 (PAPI 2019)
Authors: Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty Phân tích Thời gian thực, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam
Keywords: Quản trị
Hành chính công cấp tỉnh
Việt Nam
PAPI2019
Hành chính công
Abstract: Đo lường và so sánh cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam do Cơ quan phát triển liên hợp quốc phối hợp với UB Trung ương MTTQ VN thực hiện. Các chỉ số đo lường bao gồm 8 nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 135 trang, pdf
Method: Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty Phân tích Thời gian thực, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty Phân tích Thời gian thực, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 01_2019PAPI_BAOCAO_VIE.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.