Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54711
Title: Lợi ích khi vợ chồng cùng đứng tên quyền sử dụng đất tại Việt Nam
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Quyền sử dụng đất
Việt Nam
Sử dụng đất
Abstract: Báo cáo đánh giá thực trạng tỷ lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng đứng tên vợ chồng đang tăng lên 1 cách rõ rệt đây là một tín hiệu đáng mừng thể hiện sự bình đẳng giới và những lợi ích mà nó mang lại cho xã hội
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Ngân hàng thế giới
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Ngân hàng thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.