Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54746
Title: Bảo hộ công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các Điều ước quốc tế về hợp tác lao động
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Công dân Việt Nam
Nước ngoài
Điều ước quốc tế
Hợp tác lao động
Abstract: Phân tích thực trạng bảo hộ công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các điều ước quốc tế về hợp tác lao động và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 16 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.