Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54748
Title: Ứng phó biến đổi khí hậu ở nước ta hiện nay – Thực trạng pháp luật và một số kiến nghị
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Biến đổi khí hậu
Ứng phó biến đổi khí hậu
Khí hậu
Abstract: Nghiên cứu đề cập đến những quy định pháp luật hiện hành về ứng phó biến đổi khí hậu; hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu ở nước ta hiện nay; từ đó nêu lên những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật và tăng cường thực thi pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 18 trang, pdf
Method: Viên Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.