Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54752
Title: Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Tư pháp
Giám định tư pháp
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Phòng kỹ thuật hình sự
Abstract: Chuyên đề trình bày: (1) Một số quan điểm khác nhau của các đại biểu Quốc hội về quy định “Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao”; (2) Một số lập luận ủng hộ đề xuất Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 12 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.