Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54754
Title: Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Hành chính
Luật Xử lý vi phạm hành chính
Xử lý vi phạm hành chính
Xử lý vi phạm
Abstract: Tổng hợp ý kiến từ cuộc Tọa đàm “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính”.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 14 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.