Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54755
Title: Pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông – Thực trạng và kiến nghị
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Bảo vệ môi trường nước
Môi trường nước
Bảo vệ môi trường
Lưu vực sông
Lưu vực
Abstract: Chuyên đề nêu một số khái niệm liên quan đến pháp luật về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông; thực trạng pháp luật và những kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện pháp luật cùng những vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường nước lưu vực sông.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 15 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.