Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54756
Title: Một số vấn đề về bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Môi trường
Khoáng sản
Bảo vệ môi trường
Chế biến khoáng sản
Thăm dò khai thác
Abstract: Chuyên đề đi sâu phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 14 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.