Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54758
Title: Một số kiến nghị quy định về chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Chế độ chính sách
Chính sách
Abstract: Phân tích và đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị về chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội; đánh giá thực trạng và đề xuất một số nội dung hoàn thiện quy định về chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 19 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.