Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54765
Title: Một số vấn đề về quản lý chất thải rắn ở nước ta hiện nay
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Chất thải rắn
Quản lý chất thải rắn
Việt Nam
Chất thải
Abstract: Nội dung nêu khái quát chung về chất thải rắn và một số vấn đề liên quan đến quản lý chất thải rắn ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 15 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.