Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54768
Title: Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước
Keywords: Công ước
Vùng đất ngập nước
Quốc tế
Cư trú
Loài chim nước
Abstract: Mong muốn ngăn chặn sự lấn chiếm gia tăng và sự tổn thất các vùng đất ngập nước hiện tại và trong tương lai; Thừa nhận rằng trong quá trình di trú theo mùa, loài chim nước có thể vượt qua các biên giới quốc gia và do đó chúng phải được coi như là một nguồn tài nguyên quốc tế; Tin tưởng rằng việc bảo vệ các vùng đất ngập nước và hệ động vật và thực vật của chúng có thể được bảo đảm bằng cách gắn kết các chính sách dài hạn quốc gia với hành động phối hợp quốc tế. Các bên tham gia kí kết Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước.
Issue Date: 1971-02-02
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 9 trang.pdf
Method: http://vea.gov.vn/
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổng cục môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.