Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54787
Title: Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án cấp sơ thẩm ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ Gia Trưởng
Keywords: Thủ tục giải quyết
Tranh chấp kinh doanh thương mại
Tòa án cấp sơ thẩm
Việt Nam
Description: Luận án hệ thống hóa, bổ sung, hoàn thiện về mặt học thuật các khái niệm, đặc điểm về tranh chấp kinh doanh, thương mại và thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án cấp sơ thẩm; Hệ thống hóa các trình tự, thủ tục tố tụng giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại trong giai đoạn sơ thẩm tại toà án. - Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng về thủ tục giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án cấp sơ thẩm ở Việt Nam; từ các bài học kinh nghiệm nước ngoài, tổng hợp kết quả giải quyết các vụ án tại Tòa án, Viện kiểm sát từ đó luận án đã cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và hệ thống giải pháp hoàn thiện nội dung pháp lý về thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án cấp sơ thẩm phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam hiện nay.
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 168 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 761e69ea-7007-415d-90be-49158d47a7cd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.