Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54791
Title: Một số kiến nghị pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Người lao động
Việt Nam
Làm việc ở nước ngoài
Hợp đồng
Abstract: Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là cần thiết, nhằm khắc phục những vướng mắc, hạn chế phát sinh trong quá trình thực thi Luật thời gian qua. Cơ cấu tài liệu gồm ba phần chính: 1. Mở đầu 2. Nội dung - Quy định pháp luật và thực hiện pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng - Một số kiến nghị 3. Kết luận
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 14 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.