Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54793
Title: Thuế thu nhập cá nhân - Những mục tiêu cơ bản và kinh nghiệm một số nước
Authors: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Keywords: Thuế thu nhập cá nhân
Thu nhập cá nhân
Thuế
Abstract: Chuyên đề tập trung phân tích một số vấn đề cơ bản của thuế thu nhập cá nhân trong tổng thể hệ thống thuế của một số quốc gia như Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan…và khái quát một số kinh nghiệm của các nước trong việc xây dựng pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
Issue Date: 2006-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 50 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.