Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54808
Title: Báo cáo nghiên cứu về một số vấn đề pháp lý liên quan đến dự án Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước.
Keywords: Báo cáo
Nghiên cứu
Pháp lý
Dự án Luật
Trách nhiệm bồi thường Nhà nước
Abstract: Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, thì vấn đề trách nhiệm bồi thường nhà nước đã và đang được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Để cung cấp thêm thông tin nghiên cứu, tham khảo phục vụ các đại biểu Quốc hội và các cơ quan nhà nước hữu quan trong quá trình xem xét, hoàn thiện dự án Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội tổ chức nghiên cứu về một số vấn đề pháp lý liên quan đến dự án Luật này.
Issue Date: 2006-10
Type: Báo cáo
Extent: 39 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23-cd.mot so van de phap ly ve du an luat boi thuong nha nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 310,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.