Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54859
Title: Khung pháp lý về trách nhiệm Nhà nước ở nước cộng hòa Indonesia
Authors: Inosentius Samsul
Keywords: Khung pháp lý
Trách nhiệm Nhà nước
Nước Cộng hòa Indonesia
Indonesia
Abstract: Bài trình bày đưa ra khung pháp lý liên quan đến trách nhiệm của nhà nước và trách nhiệm khi gây thiệt hại cho nhà nước trong phạm vi Pháp luật của Cộng hoà inđônêsia.
Type: Bài trích
Extent: 19 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Phap ly ve trach nhiem nha nuoc _ indinesia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 242,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.