Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54871
Title: Quyền cư trú của công dân trong pháp luật Việt Nam
Authors: Tạ Quang Ngọc
Keywords: Quyền cư trú
Công dân
Pháp luật Việt Nam
Cư trú
Abstract: Bài viết khái quát về cư trú và quyền cư trú; quyền tự do đi lại và cư trú trong pháp luật quốc tế mà Việt Nam là thành viên; quản lý cư trú và quyền tự do cư trú của cá nhân theo pháp luật Việt Nam. Từ đó, đề ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền tự do cư trú của cá nhân.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 289 (2/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.