Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54874
Title: Thống nhất chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm” trong các nghị định của Chính phủ
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Hành chính
Vi phạm hành chính
Xúc phạm danh dự, nhân phẩm
Chính phủ
Nghị định Chính phủ
Xử phạt vi phạm hành chính
Chế tài
Abstract: Bài viết phân tích sự chồng chéo, thiếu thống nhất về hình thức, mức phạt giữa các nghị định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 1 (381)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.