Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54876
Title: Hình thức phạt tiền trong pháp luật xử phạt vi phạm hành chính
Authors: Nguyễn Nhật Khanh, Đặng Thị Phương Ngọc
Keywords: Hành chính
Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Phạt tiền
Hình thức phạt tiền
Abstract: Bài viết phân tích các vấn đề lý luận về hình thức phạt tiền, thực trạng quy định pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng hình thức phạt tiền, chỉ ra một số bất cập và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2020-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 16 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 1 (381)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.