Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54877
Title: Một số vấn đề về cơ chế bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Authors: Lê Hoàng Anh, Lê Hà Vũ, Nguyễn Thị Hải Hà, Phòng Dịch vụ Nghiên cứu Thư viện Quốc hội (biên soạn)
Keywords: Cơ chế bảo vệ
Người lao động Việt Nam
Làm việc ở nước ngoài
Người lao động
Lao động Việt Nam
Abstract: Chuyên đề trình bày quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành; thực trạng cơ chế bảo vệ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; và gợi mở một số vấn đề đặt ra về bảo vệ người lao động trước, trong và sau khi đi làm việc ở nước ngoài.
Issue Date: 2020-5
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 26 trang, pdf
Method: Thư viên Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viên Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.